Loading...
სტატისტიკები

ვებ გვერდი არ არსებობს ან დაბლოკილია...

სულ ბაზაზეა 2,261
ყველაზე ძვირადღირებული საიტები
# საიტი ფასი (ლარი)
1 google.com Google.com 153,109,780,495 ლარი
2 youtube.com Youtube.com 54,752,858,250 ლარი
3 facebook.com Facebook.com 33,033,992,432 ლარი
4 baidu.com Baidu.com 18,085,340,300 ლარი
5 yahoo.com Yahoo.com 12,662,842,292 ლარი
6 wikipedia.org Wikipedia.org 9,464,359,672 ლარი
7 google.co.in Google.co.in 6,266,800,265 ლარი
8 amazon.com Amazon.com 4,606,984,122 ლარი
9 vk.com Vk.com 3,503,811,302 ლარი
10 live.com Live.com 2,414,466,805 ლარი
ყველა ძვირადღირებული საიტი
ბოლოს დარანკული საიტები
# საიტი ფასი (ლარი)
1 myhome.ge Myhome.ge 8,135 ლარი
2 kinohobia.com Kinohobia.com 235 ლარი
3 live.com Live.com 2,414,466,805 ლარი
4 ratatui.ge Ratatui.ge 235 ლარი
5 letscook.ge Letscook.ge 145 ლარი
6 minorads.com Minorads.com 190 ლარი
7 wikipedia.org Wikipedia.org 9,464,359,672 ლარი
8 ofunny.net Ofunny.net 220 ლარი
9 imovies.cc Imovies.cc 43,050 ლარი
10 extra.ge Extra.ge 3,352 ლარი
ყველა დარანკული საიტი