Loading...
სტატისტიკები

ვებ გვერდი არ არსებობს ან დაბლოკილია...

სულ ბაზაზეა 2,282
ყველაზე ძვირადღირებული საიტები
# საიტი ფასი (ლარი)
1 google.com Google.com 153,109,780,495 ლარი
2 youtube.com Youtube.com 54,752,858,250 ლარი
3 facebook.com Facebook.com 33,033,992,432 ლარი
4 baidu.com Baidu.com 18,085,340,300 ლარი
5 yahoo.com Yahoo.com 12,662,842,292 ლარი
6 wikipedia.org Wikipedia.org 9,464,359,672 ლარი
7 google.co.in Google.co.in 6,266,800,265 ლარი
8 amazon.com Amazon.com 5,522,003,022 ლარი
9 vk.com Vk.com 3,503,811,302 ლარი
10 live.com Live.com 2,414,466,805 ლარი
ყველა ძვირადღირებული საიტი
ბოლოს დარანკული საიტები
# საიტი ფასი (ლარი)
1 supertime.ge Supertime.ge 75 ლარი
2 yidva.ga Yidva.ga 10 ლარი
3 promoheads.com Promoheads.com 2,935 ლარი
4 gaichite.com Gaichite.com 250 ლარი
5 heart.ge Heart.ge 110 ლარი
6 promo.ge Promo.ge 170 ლარი
7 uyure.in Uyure.in 15 ლარი
8 gacnobax.com Gacnobax.com 425 ლარი
9 filmebi.biz Filmebi.biz 120 ლარი
10 socc.ga Socc.ga 10 ლარი
ყველა დარანკული საიტი