Loading...
სტატისტიკები

შეცდომა

სულ ბაზაზეა 631
რეკლამა
ყველაზე ძვირადღირებული საიტები
# საიტი ფასი (ლარი)
1 google.com Google.com 118,274,749,859 ლარი
2 youtube.com Youtube.com 50,720,952,289 ლარი
3 facebook.com Facebook.com 28,551,313,204 ლარი
4 baidu.com Baidu.com 12,870,520,287 ლარი
5 yahoo.com Yahoo.com 10,807,403,180 ლარი
6 wikipedia.org Wikipedia.org 8,072,933,243 ლარი
7 amazon.com Amazon.com 7,885,451,087 ლარი
8 twitter.com Twitter.com 5,943,967,335 ლარი
9 google.co.in Google.co.in 4,159,299,623 ლარი
10 live.com Live.com 2,805,800,151 ლარი
ყველა ძვირადღირებული საიტი
რეკლამა
ბოლოს დარანკული საიტები
# საიტი ფასი (ლარი)
1 televiziatv.com Televiziatv.com 461 ლარი
2 workplaceguide.com Workplaceguide.com 225 ლარი
3 topgamingkeyboard.com Topgamingkeyboard.com 215 ლარი
4 filez.ge Filez.ge 1,185 ლარი
5 funkypotato.com Funkypotato.com 1,637 ლარი
6 zoxy.club Zoxy.club 137,042 ლარი
7 playzool.com Playzool.com 2,616 ლარი
8 yahoo.com Yahoo.com 10,807,403,180 ლარი
9 youtube.com Youtube.com 50,720,952,289 ლარი
10 motox3m2.com Motox3m2.com 225 ლარი
ყველა დარანკული საიტი
რეკლამა