Loading...
სტატისტიკები

ვებ გვერდი არ არსებობს ან დაბლოკილია...

სულ ბაზაზეა 3,119
ყველაზე ძვირადღირებული საიტები
# საიტი ფასი (ლარი)
1 google.com Google.com 165,854,904,315 ლარი
2 youtube.com Youtube.com 42,139,889,920 ლარი
3 facebook.com Facebook.com 30,836,385,585 ლარი
4 baidu.com Baidu.com 18,085,340,530 ლარი
5 wikipedia.org Wikipedia.org 10,721,856,982 ლარი
6 yahoo.com Yahoo.com 8,014,480,975 ლარი
7 google.co.in Google.co.in 6,266,800,425 ლარი
8 taobao.com Taobao.com 4,828,820,637 ლარი
9 amazon.com Amazon.com 3,048,207,922 ლარი
10 live.com Live.com 2,529,377,957 ლარი
ყველა ძვირადღირებული საიტი
სარეკლამო ადგილი
468x60
ბოლოს დარანკული საიტები
# საიტი ფასი (ლარი)
1 lifewire.com Lifewire.com 3,550 ლარი
2 facetube.ge Facetube.ge 10 ლარი
3 quidd.co Quidd.co 3,315 ლარი
4 adjarahits.com Adjarahits.com 65 ლარი
5 gatave.ga Gatave.ga 10 ლარი
6 bog.ge Bog.ge 9,360 ლარი
7 baidu.com Baidu.com 18,085,340,530 ლარი
8 youtube.com Youtube.com 42,139,889,920 ლარი
9 facebook.com Facebook.com 30,836,385,585 ლარი
10 google.com Google.com 165,854,904,315 ლარი
ყველა დარანკული საიტი
სარეკლამო ადგილი
468x60