Loading...
სტატისტიკები

ვებ გვერდი არ არსებობს ან დაბლოკილია...

სულ ბაზაზეა 3,041
ყველაზე ძვირადღირებული საიტები
# საიტი ფასი (ლარი)
1 google.com Google.com 191,345,151,467 ლარი
2 youtube.com Youtube.com 46,344,212,627 ლარი
3 facebook.com Facebook.com 24,243,564,172 ლარი
4 baidu.com Baidu.com 15,311,521,685 ლარი
5 wikipedia.org Wikipedia.org 12,662,841,242 ლარი
6 yahoo.com Yahoo.com 10,914,240,735 ლარი
7 google.co.in Google.co.in 8,532,733,930 ლარი
8 taobao.com Taobao.com 4,828,820,637 ლარი
9 amazon.com Amazon.com 3,048,207,922 ლარი
10 vk.com Vk.com 2,335,967,512 ლარი
ყველა ძვირადღირებული საიტი
ბოლოს დარანკული საიტები
# საიტი ფასი (ლარი)
1 kino.club Kino.club 235 ლარი
2 newsstyle.top Newsstyle.top 10 ლარი
3 ebalance.com Ebalance.com 2,675 ლარი
4 myimedi.com Myimedi.com 55 ლარი
5 bazza.in Bazza.in 230 ლარი
6 presa.ge Presa.ge 4,260 ლარი
7 ali.pub Ali.pub 3,965 ლარი
8 otube.pw Otube.pw 75 ლარი
9 aragviani.com Aragviani.com 910 ლარი
10 my-hit.org My-hit.org 3,592,595 ლარი
ყველა დარანკული საიტი